image
กลอนสุภาพ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1247 ครั้ง

ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอ่านทำนองเสนาะ จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยขีดเส้นสัมผัสจากกลอนสุภาพและฝึกอ่านทำนองเสนาะclient