image
Dino and Places in London ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 1016 ครั้ง

ครูอธิบายเรื่องดิโนกับหนึ่งวันในลอนดอนต่อ และให้นักเรียนตอบคำถามจากเนื้อหาในเรื่อง

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client