image
Dino and Places in London ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 85 ครั้ง

ครูอธิบายเรื่องดิโนกับหนึ่งวันในลอนดอนต่อ และให้นักเรียนตอบคำถามจากเนื้อหาในเรื่องclient