image
ศิลปะของหนู ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 894 ครั้ง

เสริมการเรียนรู้ของน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ด้วยศิลปะ การรู้จัก รูปร่าง รูปทรง สี จากการสัมผัส โดยครูบอกวิธีการทำและพาเด็กทำไปพร้อมกัน ก่อนให้เด็กทำด้วยตนเองclient