image
การใช้แผนที่ดวงดาว ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 386 ครั้ง

ครูใหนักเรียนทดลองใช้แผนที่ดวงดาว ในการหาดาวภายใน วันเวลาที่กำหนด นักเรียนตอบกลุ่มดาวที่พบในตำแหน่ง มุมทิศ และมุมเงยที่อ่านได้ จากการใช้แผนที่ดวงดาว

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client