image
ลักษณะของการมีสุขภาพที่ดี ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 731 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี ลักษณะของการมีสุขภาพที่ดี จะมีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีตวามสุขและมีความปลอดภัย จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพแล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอ และทบทวนบทเรียนโดยการให้นักเรียนทำใบงานจำแนกความแตกต่างของการมีสุขภาพดีและสุขภาพไม่ดีclient