image
วงจรชีวิต ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 438 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูวีดีโอ เกี่ยวกับวงจรชีวิตของมนุษย์ และให้นักเรียนสรุปวงจรชีวิตของมนุษย์มีการเกิด แก่ เจ็บ และตายclient