image
เมนูนี้คืออาหารไทย ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะ ICTดู 1382 ครั้ง

นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การสอนแบบ Smart Class Room จะช่วยให้เด็กระตือรือร้นในการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบให้ผลสะท้อนการเรียนรู้อย่างรวดเร็วclient