image
จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1235 ครั้ง

จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 1 ครูทบทวนตัวประกอบของจำนวนนับ และจำนวนที่มีตัวประกอบ 2 ตัว โดยมี 1 เป็นตัวประกอบ และจำนวนตัวเอง เรียกว่า จำนวนเฉพาะ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client