image
รู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 373 ครั้ง

ครูให้นักเรียนวาดแผนผังในห้องเรียนแสดงที่นั่งของตนเองตามแนวนอนclient