image
มีอะไรอยู่ในเมล็ด ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ดู 402 ครั้ง

ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการสังเกตเมล็ดพืชที่ครูแจกให้คือเมล็ดอะไร มีลักษณะเมล็ด สี ขนาดอย่างไรclient