image
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 5430 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้าง ครูบอกขั้นตอนในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ การวางแผน แล้วกำหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนออกมาสาธิตการจัดอุปกรณ์การเรียน และให้นักเรียนทุกคนจัดโต๊ะ และกระเป๋าหนังสือของตนเอง ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนสรุปวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนclient