image
หลักในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษระยะแรกเริ่ม ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ(EI)ดู 1166 ครั้ง

ความรู้เรื่องการช่วยเหลือเด็กพิเศษ ด้วยการนำกิจกรรมหลักในการเรียนรู้มาบูรณาการ เพิ่มการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อม เทคนิคการสอน ด้วยสื่อต่างๆ ตัวอย่างการใช้กิจกรรม กระตุ้นสร้าง ปฎิสัมพันธ์และประสบการณ์client