image
การผันเสียงวรรณยุกต์ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 958 ครั้ง

ครูแจกใบงานที่เป็นตารางให้เรียนทำเครื่องหมายเพื่อบอกตำแหน่งของเสียงโดยครูกำหนดข้อความมาให้ แล้วให้นักเรียนโยงจุดแต่ละตัว และ ระบายสี ครูสรุปการผันอักษรกลาง สามารถผันได้ 5 เสียง อักษรสูงผันได้3 เสียงและอักษรต่ำผันได้ 3 เสียงclient