image
เมื่อหนูปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัว ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 382 ครั้ง

ส่งเสริมทักษะทางสังคม เด็กรู้จักการทำงานกลุ่ม ฝึกการระดมความคิด / การวางแผน และสามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับ ร่วมกับผู้อื่นได้client