image
Geothermal Energy ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 444 ครั้ง

ครูอธิบายที่มาของพลังงานความร้อนใต้พิภพclient