image
Geothermal Energy ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 1083 ครั้ง

ครูอธิบายที่มาของพลังงานความร้อนใต้พิภพclient