image
แบบรูปในการแก้ปัญหา ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 975 ครั้ง

การสอน การประยุกต์ แบบรูปในการแก้ปัญหา โดยครูให้นักเรียนสังเกตแบบรูปจำนวนที่หายไปโดยใช้วิธีการสังเกตความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client