image
ภาษามือไทย Outiline Thai Sign Language (ThSL) ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดู 1030 ครั้ง

ภาษามือไทย เป็นภาษาที่คนหูหนวกใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภาษามือไทยมีโครงสร้างและไวยากรณ์ซึ่งถูกกำหนดโดยชุมชนของคนหูหนวกในประเทศไทย

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตอนอื่นๆ


client