image
งานประดิษฐ์แมวเหมียว ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 435 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างของคำว่าวัสดุและเศษวัสดุ และยกตัวอย่างประกอบclient