image
งานประดิษฐ์แมวเหมียว ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 846 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างของคำว่าวัสดุและเศษวัสดุ และยกตัวอย่างประกอบclient