image
การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 781 ครั้ง

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่าง สีผิว โอกาส ฤดูกาล และวัย

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client