image
In the mountains write a story ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 391 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากแบบฝึกหัด และให้นักเรียนนำคำตอบทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวclient