image
In the mountains write a story ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 826 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากแบบฝึกหัด และให้นักเรียนนำคำตอบทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวclient