image
การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1000 ครั้ง

การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 2 ครูอธิบายวิธีใช้โปรแทรกเตอร์ในการวัดมุมเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client