image
จังหวะดนตรีไทย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 1013 ครั้ง

ชั้นเรียนวิชาดนตรี ฝึกปฎิบัติเพิ่มเติม จับคู่ฝึกการตบมือเข้าจังหวะกับเสียงฉิ่ง ในจังหวะช้าเร็วต่างๆ ที่ใช้ในดนตรีไทยclient