image
เทคนิคการออกเสียงควบกล้ำที่มี ร เป็น พยัญชนะควบกล้ำ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดู 236 ครั้งclient