image
เทคนิคการออกเสียงควบกล้ำที่มี ร เป็น พยัญชนะควบกล้ำ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดู 495 ครั้งclient