image
เทคนิคการออกเสียงควบกล้ำที่มี ร เป็น พยัญชนะควบกล้ำ
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดู 45 ครั้งclient