image
สำรวจสิ่งมีชีวิต
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 537 ครั้ง

ครูให้นักเรียน สังเกตต้นไม้และสัตว์รอบ ๆ บริเวรณส่วนหย่อมของโรงเรียนอย่างละ 1 ชนิด เปรียบเทียบความแตกต่าง และวาดรูประบายสีแล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอclient