image
สำรวจสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 804 ครั้ง

การฝึกเดินไปข้างนอกห้องด้วยตนเอง เด็กต้องได้รับการฝึก วิธีการป้องกันตนเองเพื่อกันการเดินชนสิ่งต่างๆ ฝึกการสังเกต เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน จะไปไหน และจะไปได้อย่างไร อย่างปลอดภัย เช่น จากห้องเรียนไปห้องน้ำ จากภายในบ้านออกไปที่หน้าบ้าน

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client