image
การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 944 ครั้ง

นักเรียนตอบการเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัย เวลา โอกาส สถานที่ และฤดูการ จากนั้นครูให้นักเรียนตัดรูปภาพ แล้วนำมาติดในใบงานให้เหมาะสมclient