image
การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 384 ครั้ง

นักเรียนตอบการเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัย เวลา โอกาส สถานที่ และฤดูการ จากนั้นครูให้นักเรียนตัดรูปภาพ แล้วนำมาติดในใบงานให้เหมาะสมclient