image
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 1408 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติว่ามีอะไรบ้าง และธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง โดยครูให้นักเรียนบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่มนุษย์

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client