image
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ตอน เมืองหลวงแห่งกรุง ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 1945 ครั้ง

กิจกรรมนี้นักเรียนจะสนุกกับการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้client