image
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 1016 ครั้ง

ครูอธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และเลือกให้เหมาะสมกับโอกาส และให้นักเรียนยกตัวอย่างการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ และเหมาะสมกับโอกาสclient