image
ท่องคล่องคิดเร็ว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะคณิตดู 316 ครั้ง

กิจกรรมท่องคล่องคิดเร็ว เด็กสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรู้จำนวนclient