image
ความแตกต่างของเมืองและชนบท ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 803 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความแตกต่างของเมืองและชนบท และครูให้นักเรียนเล่นเกมค้นหาภาพที่แตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบท ครูสรุปความแตกต่างของเมืองและชนบท

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client