image
การเปรียบเทียบจำนวน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 756 ครั้ง

การสอนเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า และน้อยกว่า โดยใช้เครื่องหมาย > และ <client