image
โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนสองหลัก กับจำนวนสามหลัก ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 414 ครั้ง

การสอน โจทย์ปัญหาการคูณ จำนวนสองหลัก กับจำนวนสองหลัก โดยครูให้นักเรียนยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์client