image
การประสมคำสระเอ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 1029 ครั้ง

ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนเขียนชื่อพยัญชนะต้นตามชื่อของตนเองแล้วใส่สระเอ แล้วให้นักเรียนอ่านตาม ครูสรุปการประสมคำสระเออย่างน้อยต้องมีพยัญชนะและอาจะมีตัวสะกด และวรรณยุกต์เพิ่มclient