image
แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 742 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มต่อภาพจิกซอว์ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอจากภาพว่าจะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไร และมีวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client