image
แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 323 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มต่อภาพจิกซอว์ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอจากภาพว่าจะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไร และมีวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client