image
คำต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 1390 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงแล้วให้นักเรียนหยิบบัตรคำขึ้นมาและใครได้คำไทยให้อ่านให้เพื่อนฟังclient