image
คำต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 617 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงแล้วให้นักเรียนหยิบบัตรคำขึ้นมาและใครได้คำไทยให้อ่านให้เพื่อนฟังclient