image
การสร้างมุมด้วยโปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 985 ครั้ง

การสร้างมุมด้วยโปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 4 ครูให้เรียนทำแบบฝึกหัดต่อ และครูทบทวนวิธีการสร้างมุมอีกครั้ง

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client