image
ภาษาพาเพลิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการอ่านดู 823 ครั้ง

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้วยเทคนิคง่ายๆ เหมาะสมกับวัยของเด็กclient