image
แสงและเงา ตอนที่ 1/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/วิทยาศาสตร์ดู 1068 ครั้ง

ครูใช้คำถามนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องการเกิดเงา สิ่งที่จะทำให้เกิดเวลา จะต้องประกอบด้วยแหล่งกำเนิด แสง วัตถุทึบแสง และฉาก ครูให้นักเรียนทำการทดลอง โดยใช้อุปกรณ์กระดาษเป็นฉาก ดินน้ำมันเป็นวัตถุทึบแสง และไฟฉาย เป็นแหล่งกำเนิดแสง แล้วให้นักเรียนสังเกตการเกิดเงา

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client