image
ความหมายและลักษณะของอารมณ์ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 1107 ครั้ง

ครูให้นักเรียนออกมาแสดงอารมณ์ตามบัตรคำที่ได้รับ และให้เพื่อนๆ ทายว่าเป็นอารมณ์อะไร ครูอธิบายความหมายและลักษณะของอารมณ์ นักเรียนทุกคนทำใบงานตอบคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ของฉัน โดยตอบสภาวะอารมณ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ และประโยชน์ของการมีอารมณ์ที่แจ่มใส

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client