image
คำเป็น คำตาย ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1200 ครั้ง

ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอชื่อตนเองว่ามีคำเป็นและคำตายกี่พยางค์ จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปคำเป็น เสียงสระต้องยาวถ้ามีตัวสะกดจะต้องสะกดด้วยแม่ กง กน กม เกย เกอว ส่วนคำตายเป็นคำที่มีประสมสระเสียงสั้นคำที่สะกดในแม่ กก กด กบclient