image
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 1263 ครั้ง

ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประโยชน์จากการเรียนประวัติศาสตร์ แหล่งค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีที่ใดบ้าง หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจำแนกเป็นหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) หลักฐานชั้นสอง (ทุติยภูมิ)

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client