image
รวมพลังต่อภาพปริศนา ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 807 ครั้ง

เกมเป็นวิธีการสอนที่สามารถส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ เด็กจะได้รับจากประสบการณ์ตรงในขณะเล่นเกมร่วมกับเพื่อน

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client