image
การเปรียบเทียบจำนวน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 1131 ครั้ง

การสอน การเปรียบเทียบจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสน โดยให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย และจากน้อยไปมาก แล้วให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือแทนจำนวนตัวเลข และเขียนตัวเลขอารบิกกับตัวเลขไทย แทนหนังสือclient