image
การเปรียบเทียบจำนวน
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 519 ครั้ง

การสอน การเปรียบเทียบจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสน โดยให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย และจากน้อยไปมาก แล้วให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือแทนจำนวนตัวเลข และเขียนตัวเลขอารบิกกับตัวเลขไทย แทนหนังสือclient