image
หนูฟัง สั่งได้ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 1025 ครั้ง

การฝึกทักษะการฟัง เด็กบกพร่องทางสติปัญญา อาการดาวน์ซินโดรม ฝึกให้เด็กมีความอยากเรียนรู้ ความเข้าใจสิ่งที่ฟัง มีสมาธิสนใจผู้ที่พูดด้วย และปฏิบัติตามได้ ถูกต้องตรงตามสถานะการณ์

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client