image
การขับร้องเพลงไทยสากล
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ศิลปะดู 354 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรีสากล : ร้องเพลง เพื่อฝึกการหายใจขณะร้องเพลงที่ถูกต้องและยาวนานขึ้น ฝึกการฟังทำนอง หัดฮัมตามเพลงเทียบระดับโน้ตเสียง ฝึกความเข้าใจเนื้อหาเพลง

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client