image
ชวนคิดหลากหลาย "พระจันทร์อร่อยไหม?" ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 382 ครั้ง

กิจกรรม นักเรียนฟังนิทานและตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง คำถามที่ครูถามฝึกจำ เข้าใจ แยกประเภทนำไปใช้ คิดวิเคราะห์จากนั้น ครูให้สถานการณ์จำลอง ถ้านักเรียนจะเดินทางไปดวงจันทร์ นักเรียนจะมีวิธีการ เดินทางอย่างไร โดยทำงานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา การทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆclient