image
ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1037 ครั้ง

ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 3 ครูอธิบายคำว่า ตัวประกอบพร้อมยกตัวอย่าง เช่น ตัวประกอบของ 12 คือ ตัวที่หาร 12 แล้วลงตัว หรือ ตัวที่คูณกันแล้วได้ 12 เป็นต้น และให้นักเรียน หาตัวประกอบของจำนวนนับ ตามที่ครูกำหนดให้โดยใช้แผนภาพ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client