image
การจัดหาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวดู 785 ครั้ง

รู้และเข้าใจในลักษณะความบกพร่อง การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก หลักการปรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก การปรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา SETTclient