image
พุทธประวัติ เหตุการณ์หลังประสูติ พีธีแรกนาขวัญ การศึกษา ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 1047 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดู 2 ภาพ แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบบุคคลในภาพทั้งสอง จากนั้นครูให้นักเรียนดูการ์ตูนเกี่ยวกับการประสูติของพระพุทธเจ้า แล้วให้นักเรียนตอบคำถามตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และครูให้นักเรียนสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตามลำดับclient